نویسنده ی یکی از وبلاگایی که می خونم نوشته بود پاییز چند روزی میره پاریس!

میره سفر با مادرش...

نوشته بود پاییز اونجا دیدن داره!

منم دارم میرم سفر!

اونجاییم که من میرم پاییزش حرف نداره!

سفر من فقط یکم طولانی تر از چند روزه...سفر من چند سالی طول میکشه!

فرق دیگه سفرامون اینه که مامان من با من نمیاد،من تنها میرم!

البته دروغ چرا تنهای تنهام نیستم!

دوستامم با خودم میبرم...گوشه چمدونم به اندازه ی کافی براشون جا گذاشتم!!

بهمون خوش میگذره!

شک ندارم!

مگه میشه با کتابا بود و خوش نبود؟


پاییز جان برا هممون پر از سلامتی و زیبایی باش!هر جا که هستیم پاریس یا...