اینکه فیلم رو دیشب نصفه ول کردم تقصیر من نبود خوده فیلمه مسخره بود..
اینکه چهارتا کتاب همزمان شروع کردم و حالا نصفه نیمه همه رو ول کردم دلیلش اینه که زیادن..هرچی میخونم تموم نمیشه!تقصیر من نیست.
تمیرینامم برای این حل نمیکنم که خیلی مسخره ان!چرا باید برای جواب دادن به همچین چیزایی جوهر خودکار حروم کنم؟!
کلاس طراحی امروزم قراره بپیچونم چون واقعا دیگه از کشیدن کوزه و بطری خسته شدم...راهشم دوره..
نمیخوامم بخوابم چون حوصله تپش قلب بعدشو ندارم...
خسته ام..خیلی خسته..خیلی خیلی خیلی خسته...