مزاحم کیست؟ مزاحم همکاران پدر محترم بنده هستند که ساعت هفت و نیم شب روزی که ما از صبح میزبان خانواده ی پدر محترم بودیم و آن عزیزان هفت شب بالاخره صلاح دیدند و منزل ما رو ترک کردند ،به صورت خودجوش و بدون هماهنگی خودشون رو به صرف شام به منزل ما دعوت کردن.عزیزان مسیریابان ماهری هم هستند،آنها تنها کسانی هستند که معتقدند آدرس منزل ما کاملا سر راست است!! برای آنها از صمیم قلب متاسفم..عزیزان از لحظه ی ورود به خانه مورد عنایت الطاف مادرجان قرار گرفته و احتمالا روح پر فتوحشان تا پایان مهمانی و حتی روزهای آتی هفته مورد عنایت دعاهای خیر ایشان خواهد بود.
غذا هم پس مونده ی ظهر رو میخورن تا دیگه از این غلطا نکنن!!