یک اصل خوب وجود دارد که نظم و روشنایی و مرد را آفریده است و یک اصل بد که بی نظمی و ظلمات و زن را آفریده:|
این جمله ی فیثاغورث رو سیمون دوبووار اول کتاب جنس دوم نوشته..کتابی که در انفجار فمنیسم تو دنیا بسیار تاثیرگذار بوده..از هانی میپرسم چرا همچین جمله ای رو اول کتابش نوشته؟..از هانی سکوت و یه نگاه معنادار با این مضمون که پاشو اون کتاب رو بنداز اونور برو چایی بریز دریافت میکنم و شین جان میفرمان:میخواسته بگه منم از فیثاغورث خوندم:|

می کشمتا!!...خفت میکنم به خدا!!...به جهنم که درد داره!..کثافت بیشعور و بووووووووق..اینارو پدر مهربون پسر تخت بغلی در جریان آروم کردن بچش بهش میزد..فقط یه سرم بود..جوری با بچه رفتار کرد که پسره لرز کرده بود از ترس..باباهه رو دایی نمیگرفت نه تنها بچه رو بلکه پرستارا رو هم چپ و راست میکرد..ای کاش میتونستیم گوشامونم مثل چشمامون ببندیم!