فارغ از اینکه جناب اورول با چه منظوری به نگارش این مضمون پرداختن و در عین عیان بودن ضدیت با نظام کمونیستی شوروی و حکومت استالین این طنز ماجرا که باعث زنده ماندن این اثر در گذر زمان شده تطابق تشریح و توصیف روند یک انقلاب و حکومت بعد از آن با جای جای حکومت های حال حاضر دنیاست.مزرعه ی حیوانات مرام نامه ای برای رعایت نشدن در هر نظام است و ترازویی برای قیاس وضع کنونی هر جامعه و طبقه دولت. کمونیسم،فاشیسم،دموکراسی،لیبرالیسم یا هر ایسم دیگری تفاوت چندانی نمی کند.محتوای این کتاب شما را به قیاس عملکرد هر دولت و نظام با انیمالیسم داخل کتاب وادار میکند.
این نظر کاربری با نام pouryaaz تو اپ طاقچه بود که پسندیدمُش!!

همه جا رسم شده بود تا هر عمل موفقیت آمیز و هر پیشامد خوبی را به حساب ناپلئون می گذاشتند.اغلب شنیده میشد که مرغی به مرغ دیگر میگوید:((تحت توجهات و راهنمایی های پیشوای مان،رفیق ناپلئون،در مدت شش روز،پنج تا تخم کردم :))

بعدی:پیرمرد و دریا و تلاش برای پیش بردن دنیای سوفی..کتابا که از نیمه میگذرن میوفتن تو سرازیری..هن هن کنان دارم سربالایی رو میام بالا!!