آدم اینجا تنهاست
و در این تنهایی
سایه نارونی
تا ابدیت جاریست..