حقیقت را میدانم
حقیقت های دیگر را فراموش کن
نه به جنگی نیاز است نه به جدالی
نگاه کن غروب سر رسیده است
چیزی به شب نمانده
برای چه می جنگیم
شاعران
عاشقان
حاکمان
باد دیگر آرام گرفته است
زمین نمدار است از شبنم
توفان ستاره ها رو به آرامی است
دیری نمی رسد
پلک برهم میگذاریم در زیر خاک
مایی که بر روی آن
خواب را برای همدیگر حرام کرده ایم

مارینا تسوتایوا


_این خانم مارینا از یه درخت خودش رو حلق آویز کرده و مرده..خیلی جذابه!

_فیلم it توصیه نمیشود!

_قبل خواب  به یه نفر یه پیام دادم..جواب طرف رو تو خواب دیدم..بیدار شدم..چک کردم..همون بود..دقیقا اون استیکری که تو خواب دیدم..دارم به درجاتی از عرفان میرسم.