از درد های کوچک است 
که آدم ها می نالند،
ضربه اگر سهمگین باشد،
درد اگر بزرگ باشد،
آدم خودش لال می شود..!